تنظیم شرایط محیطی

پروژه درس تنظیم شرایط محیطی، در واقع تجزیه و تحلیل دو نمونه معماری تاریخی از دیدگاه اقلیمی می باشد. به عنوان مهندس بایستی بتوانیم برخی از مسایل اقلیمی را به صورت هندسی نمایش داده و تجزیه و تحلیل کنیم. آنچه که ما در پروژه این درس خواهیم خواست، نمایش بخشی از مهندسی اقلیم در ابنیه تاریخی می باشد.

/ 0 نظر / 16 بازدید