طرح بافت (گام به گام)- درس ششم: برنامه ریزی و استخراج مبانی طراحی

در بخش برنامه ریزی شما، با توجه به برداشت های انجام شده در حوزه مطالعاتی خود و همچنین در کلیت شهر، پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد در حوزه مطالعاتی خود ارایه می دهید.

منابع برنامه ریزی:

منابع اصلی شما برای ارایه این پیشنهادات دو مورد اصلی است: یکی اطلاعات توصیفی و نقشه های توصیفی و ترافیکی که از محدوده مطالعه برداشت کرده اید و دوم مطالعات بالادست. مطالعات بالادست در واقع مطالعات و طرح هایی هستند که برای محدوده ای بزرگ تر ارایه شده و حوزه مطالعاتی شما بخشی از آن می باشد. مانند طرح جامع، طرح تفصیلی، طرح های آمایش منطقه و ...

این مطالعات مشخص می کنند که قرار است برای کلیت یک شهر یا یک منطقه از شهر چه اتفاقی بیافتد و برنامه ریزی و طراحی شما در حوزه مطالعاتی تان، در حد امکان باید با مطالعات بالادست همخوانی و تعامل داشته باشد. مگر اینکه مطالعات بالادست دارای اشکالی باشد که دلایل کافی آن بایستی در مرحله برنامه ریزی ارایه شود.

روش کار برای برنامه ریزی:

روش کار برای برنامه ریزی متفاوت است و به دلیل اینکه برنامه ریزی یک امر مدیریتی نیز می باشد، تکنیک های مختلفی برای آن ارایه شده است.

روش SWOT یکی از روش های معروف در امر برنامه ریزی می باشد.

 در این تکنیک، شما چهار عامل ضعف، قوت، تهدید و فرصت را بررسی می نمایید:

قوت ها: نقاط مثبت یا به عبارتی مزیت هایی هستند که هم اکنون در محدوده طراحی شما وجود دارند.

ضعف ها: نقاط منفی یا مشکلاتی هستند که هم اکنون در محدوده طراحی شما وجود دارند.

فرصت ها: نقاط مثبتی هستند که بالفعل وجود ندارند. اما توانایی پدیدار شدن در آینده را تحت شرایط خاصی دارند. همچنین منشأ اصلی آن می تواند داخل یا خارج از محدوده انتخابی
شما باشد.

تهدیدها: نقاط منفی هستند که بالفعل وجود ندارد. اما توانایی پدیدار شدن در آینده را تحت شرایط خاصی دارند. همچنین منشأ اصلی آنها می تواند داخل یا خارج از محدوده
انتخابی شما باشد.

 پس از تعیین این چهار عامل می توانید آنها را در جداول اتخاذ استراتژی قرارداده و رابطه یک به یک عوامل را با یکدیگر تعیین کنید و راهبردهای مختلفی را برای بهبود وضعیت ارایه دهید.

راهبرد SO: راهبرد تهاجمی

راهبرد ST: راهبرد اقتضایی

راهبرد WO: راهبرد انطباقی

راهبرد WT: راهبرد دفاعی

نمونه ای از این جداول در ادامه ارایه می شود. کدهای واقع در خانه های کوچک، مربوط به استراتژی های ارایه شده می باشند.

 

حوزه مطالعاتی این جدول البته در محدوده کل شهر می باشد. می توان محدوده های کوچک تری نیز برای آن در نظر گرفت. اما محدوده های بزرگتر برای این جداول نتیجه بهتری خواهد داد.

به دلیل اینکه تنظیم نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید نیاز به نگاه علمی و دقیقی برای تنظیم گزینه ها دارد، برای پروژه های طراحی محدود فضای شهری در پروژه های دانشجویی، الزامی به ایجاد چنین جدولی وجود ندارد.

شما می توانید با یک جدول ساده مانند آنچه که در ذیل مشاهده می کنید، برنامه ریزی خود را پیش ببرید:

شما در واقع برنامه های خود را با استفاده از این جدول پیدا می کنید یا اگر آنها را در نظر گرفته اید، با ارایه در این جدول به نوعی توجیهات لازم را برای آنها پیدا می کنید.

/ 0 نظر / 114 بازدید