طرح بافت (گام به گام)- درس دوم: اطلاعات پایه یا پیش نیاز

مطالعات پیش نیاز شامل موارد ذیل می گردد. 

الف) بازشناسی جغرافیایی و اقلیمی

استعدادهای طبیعی، منابع و جاذبه های زیست محیطی، بلایای طبیعی و ...

ب) بازشناسی تاریخی و فرهنگی

علل پیدایش شهر، دوره­های تاریخی و اتفاقات مهم و تأثیرگذار و ... با استفاده از منابع مکتوب و مصور

ج) بازشناسی محیط کالبدی و مصنوع

روند شکل­گیری بافت شهر، نحوه گسترش و دگرگونی ساختار شهر و ...

د) بازشناسی انسانی و اجتماعی

نوع سکونت، مشاغل، تحولات جمعیتی، سنین، جنسیت و ...

هـ) مطالعات طرح و مدیریت

طرح های بالادست: آمایش، جامع، تفصیلی و ویژه

دسترسی به این اطلاعات برای دانستن کلیاتی راجع به محدوده ای بزرگتر از آنچه که مورد مطالعه میدانی و طراحی قرار می گیرد، بسیار لازم است. اگر یک مدل مفهومی بخواهیم ارایه نماییم، محدوده ای که نیاز به مطالعات پیش نیاز آن وجود دارد، بسیار بزرگتر از محدوده ای است که مورد مطالعه میدانی و طراحی قرار می گیرد:

توضیح بیشتر در مورد اطلاعات پایه را به فرصتی دیگر واگذار می کنیم.

/ 0 نظر / 54 بازدید