اصول شیت بندی مناسب

در این بخش یک سری نکات را که از کتاب های مختلف به ویژه کتاب دکتر صدیق و همچنین از تجربیات گرافیکی برخی از طرح های خود، بیرون آورده ام، منظم و مرتب کرده ام و مطابق اصولی کلی، ارایه کرده ام.

در این سند، چند ویژگی اصلی برای یک شیت بندی خوب، تعریف شده است و مطابق هر ویژگی، اصولی ارایه شده است. برخی از اصول شامل تکنیک هایی برای دستیابی به آنها نیز می باشند. این اصول در این سند به دلیل کمبود جا، به صورت خیلی کلی ارایه شده است. تفصیل آنها نیاز به توضیح دارد که در کلاس های مربوطه ارایه خواهد شد.

موفق باشید.

/ 0 نظر / 60 بازدید