شیوه صادر کردن فایل به صورت عکس از محیط GIS

بعد از اینکه در محیط GIS اطلاعات توصیفی خود را روی نقشه نماد گذاری می کنیم. کارهای ذیل را بایستی به ترتیب انجام دهیم.

1- به منوی View رفته و گزینه Layout View را انتخاب می کنیم.

2- به منوی File رفته و ابتدائاً گزینه Page Setup را انتخاب می کنیم. پنجره ای با این شکل ایجاد می شود. در این پنجره تنظیم قطع صفحه و اندازه Data Frame خود را انتخاب می کنیم.

3- سپس در پنجره دیدمان کوچک نمایی می کنیم و بعد اقدام به تنظیم اندازه Dataframe خود در صفحه می نماییم.

ابعاد آن را از چهارطرف به اندازه صفحه خود در می آوریم.

4- در نهایت کل صفحه را صادر می کنیم. به منوی فایل رفته و گزینه Export Map را انتخاب می کنیم.

عمق تصویر و نام فایل خروجی را انتخاب می کنیم و نهایتاً دکمه Save را می زنیم. نقشه ما در محدوده ایجاد شده با قطعی که در Page Setup انتخاب کرده ایم و عمق تصویر مورد نظر که بهتر است کمتر از 300 نباشد، به صورت یک فایل عکسی ذخیره می شود. فقط قبل از اینکار نکته ای را یکی دو نکته را فراموش نکنید.

اول: برای نقشه خود، اشل انتخاب کنید و جهت شمال و راهنما برای آن بگذارید:

دوم: دو نوع بزرگنمایی در محیط GIS داریم. یکی بزرگ نمایی که تأثیری در مقیاس ندارد و تنها برای دید شما ساخته شده است. این نوع بزرگنمایی در محیط Layout View انجام می شود و ابزارهای آن در تولبار Layout قرار دارد. دومین نوع بزرگ نمایی در محیط DataView قرار دارد و ابزارهای آن در تولبار Tools قرار دارد. وقتی شما با ابزارهای این تولبار بزرگنمایی می کنید، اگر مقیاسی انتخاب کرده باشید، وقتی شما با این ابزارها بزرگنمایی یا کوچکنمایی می کنید، عددهای اشل خطی شما نیز تغییر می کند.

سوم: قبل از همه این کارها حتماً سری به منوی View بزنید و گزینه Data Frame Properties را انتخاب کنید. در پنجره ای که ظاهر می شود در زبانه General قسمت Unit، هر دو گزینه را روی Meter تنظیم نمایید.

اگر این کار را نکنید، ممکن است که اشل شما مقیاس درستی نداشته باشد و نسبت به تغییرات Zoom در تولبار Tools حساس نباشد.

موفق باشید.

/ 0 نظر / 71 بازدید