تکامل، تحول و جهش در معماری

حرکت اول، تکامل است. تکامل زمانی است که بر مبنای پیشرفت درونی اجتماع، با تعریف نیازهای جدید، معماری نیز پاسخ های درخور خود را نشان می دهد. داستان تکامل هر یک از گونه های معماری در دوره های مختلف تاریخی از این قرار می باشد.

حرکت دوم، تحول است. در این حرکت، برخی از تغییرات در زندگی اجتماعی رخ می دهد که ناشی از تعریف نیازهای تازه تحمیل شده بر آن از بیرون می باشد. اما مطابق با این نیازهای بیرونی، معماری پاسخ درونی خود را نیز به آن نیازها می دهد. خروجی این حرکت، معماری است مربوط به دوره گذار، معماری ای که می تواند فضاهایی جدیدی اما ساختاری آشنا داشته باشد.

حرکت سوم، جهش است. در این حرکت نیازهای بیرونی تحمیل شده بر اجتماع، پاسخ های خود را نیز به همراه دارند و معماری بومی یا از پاسخ دادن آن نیازها عاجز است و یا در طوفان شدید تغییرات فرصتی برای ارایه پاسخ پیدا نمی کند.

/ 0 نظر / 24 بازدید