طرح بافت (گام به گام)- درس اول: مباحث اصلی

مرمت بافت های تاریخی، به عنوان تخصصی تحت عنوان مرمت شهری شناخته می شود. مرمت شهری به هر نوع اصلاح و باززنده سازی فضای شهری گفته می شود. فضای شهری با علائم و شاخصه های خود، حایز جنبه ها و خصوصیاتی است که کمرنگ شدن آن، زوال و فرسودگی تدریجی شهر را موجب می گردد. 

یک فضای شهری بنا بر گفته محسن حبیبی سه ویژگی دارد: 

1- شالوده

2- مرکزیت 

3- نماد

چهار عنصر اصلی فضای شهری به قرار زیر می باشند:

1- ساکنان یا عابران

2- عناصر انسان ساخت

3- روابط 

4- زمان 

فرسودگی در فضای شهری در یک یا هردو جنبه (کالبد و کارکرد) از فضای شهری می توند رخ دهد. 

فرسودگی در کارکرد: در این حالت، کالبد و جنبه های فیزیکی فضای شهری سالم می باشد اما فعالیتی که در آن حوزه اتفاق می افتد، فعالیت مطلوبی از نظر شهری نیست. فضای شهری در این حالت نیاز به بهسازی دارد. بهسازی به مداخله در فضای شهری به منظور رفع فرسودگی در کارکرد ها را می گویند. 

فرسودگی در کارکرد: در این حالت، فعالیت موجود در فضای شهری کم و بیش با همان کیفیت اولیه در حال انجام می باشد. اما جنبه های ملموس فضای شهری نیاز به تغییرات کالبدی و فرسودگی در جداره ها و جنبه های فیزیکی شهر قابل مشاهده می شود. مداخله به منظور رفع فرسودگی در کالبد را نوسازی می گویند. 

فرسودگی در کالبد و کارکرد: در این حالت که مشکل خیلی از بافت های تاریخی می باشند، هر دو جنبه کالبدی و کارکردی فضای شهری فرسوده شده است و نیاز به مرمت دارد. رفع فرسودگی فضای شهری در هر دو جنبه کالبدی و کارکردی را محسن حبیبی بازسازی شهری می نامد و حوزه تخصصی آن را برنامه ریزی شهری می داند. 

حوزه های تخصصی و نهادی مجری برای مداخله در فضای شهری با توجه به گفته های بالا، به ترتیب زیر می باشد:

اما شما در درس طرح مرمت بافت تاریخی چه می کنید.

شما در حوزه طرح های موضعی و موضوعی کار می کنید و قرار است با طراحی محدود، مشکلات خاصی را در بخشی از بافت تاریخی رفع نمایید. برای رفع این مشکلات نیاز به مطالعاتی دارید که شیوه انجام آن مطالعات و همچنین روش های طراحی را در این مجموعه به شما خواهیم آموخت. 

/ 0 نظر / 102 بازدید